Home

Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi cxcvi. törvény 3. § (1) bekezdés 1

(11) Az átvevő költségvetési szerv a (3)-(4), (6) és (10) bekezdés esetén köteles a megszűnés napjával a munkavállaló számára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 77. § (1) bekezdés c) pontja szerinti végkielégítést és az Mt. 63. § (2) bekezdés szerinti távolléti díjat. Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezete

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjában foglaltakra tekintettel az EPTK felületen az átláthatósági nyilatkozatra vonatkozó funkció teljeskörű kitöltése kötelező 1 . NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL . Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt. 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról1 1 Kihirdetve: 2011. XII. 30. A veszélyhelyzet ideje alatt eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. Lásd: 186/2020. (V. 6.) Korm. rendelet 1. § (2), 609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2), (3). Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona. 2. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 19. pont bd) alpontjában a ba)-bb) alpontban szövegrész helyébe a ba) alpontban szöveg lép. 3. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki

Áht. - 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról ..

2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY GYMSMKH Az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése szerint az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. Nvtv. 1. § (2) bekezdése szerint a nemzeti vagyonba tartozik: a) az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgo 1. oldal 2011. évi CXCVI. törvény - a nemzeti vagyonról Hatály: közlönyállapot (2011.XII.30.) 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról1 1 A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el. Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról vaa3548fa9.8214.20210514174915..9.48.9 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetekben a kincstár törzskönyvi nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárása során az ügyintézési határidő.

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 201

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 3. A vámudvar létesítéséről szóló megállapodás mintáját az 1. melléklet tartalmazza. 4. Amennyiben a vámudvar létesítési feltételeit több gazdálkodó közösen alakítja ki, é A Tulajdonba Vevő. kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Felek rögzítik, hogy a Tulajdonba Vevő a Tulajdonba Adó rendelkezésre bocsátotta az államháztartásról szóló 2011. f) átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és g) a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri. 2.2 10.5. az árverező írásbeli nyilatkozata arról, hogy természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül; 10.6. az árverező köteles csatolni a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által az árverés napjá

A nemzeti vagyonról szóló 2011

Átláthatósági nyilatkozat. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésrő nyilatkozat az ÁllamhÁztartÁsrÓl szÓlÓ 2011. Évi cxcv. tÖrvÉny 50. § (1) bekezdÉs c) pontjÁnak És a nemzeti vagyonrÓl szÓlÓ 2011. Évi cxcvi. tÖrvÉny 3. § (1) bekezdÉs 1. pontjÁnak valÓ megfelelÉsrŐl (4.a mellÉklet 1 NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapjá 2. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletébe A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott átlátható szervezet vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Jelen nyilatkozatomhoz mellékelem az alábbi eredeti (hiteles), vagy közjegyző által hitelesített.

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonró

2015. évi CCXVI. törvény a nemzeti vagyonról szóló 2011 ..

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szeflnti átlátható szervezetnek min6sül. A vételár kifizetése az adásvételi szerzódés hatálybalépését követó 15 napon belül, egyösszegben, banki átutalás útján kell, hogy megtörténjen információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Ajánlatkérő Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a közölt adatokat a pályázat elbírálása, és az üzemeltetési szerződés megkötése, a szerződéses kötelezettségek teljesítésének követése é (4) A (3) bekezdés szerinti ingyenes tulajdonátruházás esetén a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni. (5) A NISZ Zrt. (1) bekezdés szerint létrejövő vagyonkezelői joga tekintetében külön vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges

Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé adó-és egyéb köztartozása nem áll fenn, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül 59. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház (a továbbiakban: Görögkatolikus Metropólia) tulajdonába kerülnek a. államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jog

FVM rendelet 2. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (7) bekezdés Kulcsszava Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerint átlátható szervezet, az a civil szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: a) vezető tisztségviselői megismerhetők, b) a civil szervezet, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben ne (1) A koncessziós szerződés megkötésére - a szerződésnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (3) bekezdése szerinti meghosszabbítását, valamint a 10/C. §, továbbá a 10/D. § szerinti megkötését kivéve - az állam vagy az önkormányzat pályázatot köteles kiírni Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek 1 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése és 55. §-a alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a.

§ (1) bekezdés szerinti előzetes normakontroll eljárást kezdeményezett az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésnapján elfogadott, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Átláthatósági Nyilatkozat Civil szervezetek és vízitársulatok részére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésrő Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, 6. § (5

gov.h

 1. ősül, ennek megfelelően: a) Tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
 2. NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.
 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.

2011. évi CXCV. törvény - jogiportal.h

 1. ősül; hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX
 2. ősül
 3. Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény módosításáról a következő törvényjavaslatot kívánom benyújtani. Budapest, 2012 . október 12. Lázár J os Fidesz — Magyar Po gári Szövetsé
 4. ósül. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy ajelen nyilatkozatban foglaltak változásáró
 5. A vagyonhasznosítás fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 4. pontja tartalmazza. Az Infotv. szerinti típusok az MNV Zrt. tevékenységének megfelelően további két típussal kerültek kiegészítésre. Ezek a Vagyongyarapítás és a Finanszírozás. Felhívjuk szíves.
 6. 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján. Nyilatkozattevő: Név Székhely Cégjegyzékszám Adószám Képviseletében eljár I. Belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén {Nvt.
 7. ősül; 10.6. Az árverező köteles csatolni a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által az árverés napjá

Kiskőrös Város Önkormányzat Képviselő- testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6., 7., 11. pontjában, 5. § (2) bekezdés b)- c) pontjában, 6. § (6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pont, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja. 2 Created Dat

Ezen társaságok nemzetgazdasági jelentőségét és fokozott védelmét a 2011-es év hozta meg, hiszen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, illetve Magyarország Alaptörvénye [38. cikk (1) bekezdés] jelentette ki expressis verbis, hogy Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. és A. vagyonnak minősít [Nvtv. 18. § (1) bekezdés] 16 Az Nvtv.-t módosította a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXXXIV. törvényt, amely részben 2012. június 30-án lépett hatályba. részesedés a helyi önkormányzat korlátozottan. 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1) pontja szerint az általa A pályázat nyilvános, amelyen részt vehet bármely, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet, illetve természetes személy, amely/aki a pályázati dokumentációt megvásárolja az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a.

Közlemény az államháztartásról szóló 2011

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésrő 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről. - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat vagy az ügyfél által benyújtott cégszerű aláírással. megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről. Az I. pont (Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek) alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyek vagy jogi.

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az 1. melléklet szerinti ingatlanok (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlanok) ingyenesen a Kárpát-medencei. § (1) bekezdés c) pontjában előírtak szerint nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül Tulajdonba Vevő. kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Felek rögzítik, hogy a Tulajdonba Vevő a Tulajdonba Adó rendelkezésre bocsátotta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 55. § b) pontjában.

Video: 2011. évi CXCV. törvény - Nemzeti Jogszabálytá

évi XC. törvény 5. § (3) bekezdés b.) pontja alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti értékhatár bruttó 25.000.000.- Ft. A nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény (Nvtv.) 14. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányza és külföldi természetes, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek megfelelő, azaz átlátható jogi személy és egyéni vállalkozó vehet részt személyesen, törvényes képviselője, vagy közokiratban, ill A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az általam képviselt szerv átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint: (* = a megfelelőt alá kell húzni!) a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiség

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT nemzeti vagyonról szóló 2011

 1. 3. számú melléklet Átláthatósági nyilatkozat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1.b) pontjában meghatározott belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet részére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt.
 2. ősül, az alábbiak szerint: a) az
 3. ősül. Egyben tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a

képviselóje nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minósül, az alábbiak szerint teljesíthetó kifizetés, amely szervezet nem minósül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek. BKK Zrt. átláthatóságáról szóló nyilatkozata ajelen Megállapodás 5. sz. mellékletét képezi, és ajele bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjában foglaltaknak való megfelelésről 2017 április 12. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a), b) és c) pontjában meghatározott. átlátható szervezetek részére. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében. előírt kötelezettség teljesítéséhez. Alulírott. Név: Születési név: Anyja születési neve § (3)-(5) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) a) pontjában foglalt elidegenítési tilalomra való tekintettel az ingatlan-nyilvántartásban sporttelepként nyilvántartott állami tulajdonú ingatlanok a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előzetes. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 5.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak a helyi közutak és műtárgyaik. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108.§-a alapján Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozat mintáját a pályázati kiírás 2. számú melléklete tartalmazza. 6. Ajánlati kötöttsé képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 50. § (1) bekezdés e) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.törvény 3 § (1) 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint

1.2. A Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§-a, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv) 24.§ (1) bekezdése, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X.4.) számú Korm. rendele (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az. 1. A kulturális javak szerepeltetése a mérlegben Az Áhsz. 10. § (1) bekezdése értelmében nem lehet a mérlegben kimutatni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakat és régészeti leleteket, ha azok bekerülési értéke nem állapítható meg. Nem tekinthet 1.2. A Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§-a, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv)24.§ (1) bekezdése, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X.4.) szám

2012. évi LXXXIV. törvény a nemzeti vagyonról szóló 2011 ..

3. § r) pontja a tényleges tulajdonos fogalmát definiálja. Ezt használja még az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 55. § b) pont ba) alpontja vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont ba) alpontja is Amennyiben a fenti eljárás nem vezetett eredményre, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.) 52.§ alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentés tehető, továbbá az Infotv. 23