Home

Csoportmunka értékelő lap

a tanulók bevonása a tevékenységekbe, a fegyelem fenntartása, páros és csoportmunka segítése és ellen őrzése, a tanár mozgása és mozdulatai, id őzítés, a tanulók értékelése stb.) Értékel őlap nyelv szakos tanárjelöltek számára a tanítási gyakorlatokho A szociális csoportmunka várható eredményei A szociális asszisztens lehetséges feladatai a szociális csoportmunkában. Szakképesítés: 54 762 02 Szociális asszisztens Szóbeli vizsgatevékenység Az értékelő dilemma (érdemes - érdemtelen Értékelő lap. Mutassa be a szociális csoportmunka módszerének alkalmazását a gyakorlat során megfigyelt rehabilitációs folyamatban! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max Órai csoportmunka Egyéni munka Csoportos projektmunka Az értékelés szempontjai: Kiválóan megfelelt: Órai aktivitása kiváló. Az óra menetét és társait érdeklődő figyelemmel kísérte. Sűrűn megnyilvánult társai előtt, beszélgetésben, játékban. A tantárgy ismeretanyagában kiválóan eligazodott Munkaformák: csoportmunka - interakció Hf: a vázlatok elsajátítása 6-7. Prezentációk készítése és bemutatása - szociális képességek: együttműködés - kreativitás tablet, okos telefon, kivetítő, tanári laptop, tanulói számítógép - kiselőadás az elkészült felada-tokból és a projektről alkotot

A csoportmunka és az egyéni tanulás definiálása, szerepük a nyelvtanulásban 20. Értékelő lap. 15. Egy érettségizett fiatalember elutasított felsőoktatási felvételi után rövid idejű szakmai képzésbe szeretne bekapcsolódni, amellyel kitölthetné a következő felvételi eljárásig rendelkezésére álló időt.. A fejlesztő értékelés nem más, mint a tanulók fejlődésének, interaktív módon történő értékelése, amely az értékelési szempontok meghatározásával, előrevetíti a tanulási célokat, ezáltal folyamatosan követi és támogatja a tanulási folyamatot, a tanulást ahhoz igazítja

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. ajÆnlÆs.qxd 2004.06.08. 20:14 Page Csoportmunka lap - Megbízható válaszok profiktó . Csoportmunka: talajtorna elemek gyakorlása forgószínpadszerűen Szabadtéri óra: téli játékok. Kígyóvedlés. Pingvinek ki a házból! Korcsolyázás. Tornaszőnyegek. Mászókötél. A végrehajtás technikájának szóbeli értékelése. II. 22. 106-110 Egy értékelő lap kitöltésére is kértük a gyerekeket. Nagyon sokféle véleményt megfogalmaztak, de a lényeg az volt, hogy nagyon jól érezték magukat ezen a délelőttön, mert szokatlan, érdekes feladatokat kaptak, jó volt a csapatmunka, s sok érdekességet is megtudtak Petőfiről Értékelő lap. 7. Mutassa be a szociális csoportmunka alkalmazásának formáit a gyakorlóintézményben! Milyen csoportmunkában vett részt az Ön által megfigyelt idős ember? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max ­ résztvevői visszajelző értékelő lap ­ oktatói visszajelző értékelő lap. 8 Mentálhigiénés és pszichológiai intervenció - Burnout tréning 25x45 perc 1. óra gyakorlat Bemutatkozás, ismerkedés - egyéni- és csoportmunka 2-3. óra elmélet Stressz elmélet 4-6. óra elmélet Az egészségügyi dolgozók érzelmi.

Óralátogatási lap (értékelés módja: 5=kiváló, 4= jó, 3=közepes, 2=gyenge, 1=elfogadhatatlan, és x=itt most nem megállapítható) Tanár neve: Osztály/csoport: Értékelő neve: Dátum: 1.Személyes tulajdonságok Minden csoport kap egy üres papírt, ez lesz az értékelő lap, melyre minden feladat után annyi falevelet rajzolnak, ahány pontot kaptak. Ebben a feladatban annyi falevél, ahány helyes tulajdonságot találtak + a pedagógus adhat 3-2-1 pontot a szóbeli előadásokért

IV. Fejlesztő értékelés a kooperatív tanulási folyamatba

Burnout Tréning És Esetmegbeszélő Csopor

számítógép / laptop Új ismeret feldolgozása Keresési készségek fejlesztése Időkorlátok figyelemben csoportmunka rajzlapok, ceruzák, színes tollak, esetleg festék soportban való Értékelő készségek Módszer: frontális + csoportmunka. Maximális csoportlétszám 16 fő, akik a csoportmunka során négy kisebb csoportban dolgozhatnak. (minimális létszám nincs) A résztvevők teljesítményét értékelő rendsze A témanap a választott irodalmi mű köré építve kívánja a várakozás témakörén belül az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni

III. Értékelés - PT

 1. tatételek vizsgázói példány 36.7. Emelt szintű szóbeli
 2. Csoportmunka, páros munka által nagyobb kedv a tanórai kommunikációban való részvételhez lap 4' Kisdolgozat (előző óra anyaga), ha marad rá idő. értékelés kérdés-felelet önálló munka értékelő lap. Author
 3. -Ablak: 4+1 részre osztunk a csoportoknak úgy egy-egy lapot, hogy a középső, 5. kis ablak üresen maradjon. A négy szélső ablakba írják az egyes csoporttagok elképzeléseiket az adott témáról, majd utána a középső részbe a közösen kialakított csoportvélemény kerül
 4. A szociális csoportmunka típusai A szabadidős csoport fogalma, céljai A gyakorlóhely rövid bemutatása, tevékenységi köre A gyakorlat során megismert csoport bemutatása, a csoport kialakításának szempontjai A csoport működésének feltételei A csoport motiválásának módszerei.
 5. Az adatgyűjtés során rendkívül hasznos eszköz az adatgyűjtő lap. A módszer nagy előnye, hogy az előfordulás helyén tudjuk megfigyelni a problémát, és tudunk adatokat gyűjteni. A csoportmunka szabályainak ismertetése: Az értékelő csoport értelmezi, majd értékeli a szakértői véleményeket, komplex megoldási.
 6. kiosztott értékelő-korongokat. ( 18 db) Hogyan érezted magad az órán, helyezd el korongodat a táblán látható 5 vonal valamelyikére. A tett lap, laptop, hangfal Kreativitás és rajzbeli kife-jezőkészség fejlesztése 10 perc 10. Egymás műveinek meg-tekintés

Cégek wikipédia kategória:cége

 1. - a csoportmunka normáinak kialakítása - a feladatok és követelmények pontos körvonalazása - gyereknek, szülőnek egyaránt - a házirend szabályainak elsajátítása, az osztályközösség szabályai, szokásrend kialakítása, felelősi rendszer Lap az 1. osztályos tanuló megismeréséhez ( megfigyelések, feljegyzések.
 2. Csoportmunka. Dobj egy kérdést! Kerekasztal. Keveredj! Állj! Csoportosulj! Egyéni. Csoport, egyéni. Keresd a helyed! Lap (8 részre van osztva) Ablak, hibás szöveg. Szavak. felragasztása az értékelő táblázatra. Aláírás: Frank Edina.
 3. Csoportmunka Kooperatív munka Páros munka Rajzlap, színes ceruza, jelmez. 45 A csoporton belüli feladatok elosztása, a szereplők felkészülése. Értékelő lap 45 A csoportvezetők koordinálásával a gondolatok megfogalmazása. A csoportvezetők értékelése. Vélemények meghallgatása
 4. A csoportban végzett munkájukra értékelő lap kitöltésével és önálló esszé megírásával reflektálnak, melyben egyéni álláspontjukat fogalmazzák meg. (csoportmunka). A szakértői beszámolók a levezető elnök felkérésére történnek, a többiek készítsenek rövid jegyzetet az elhangzottakról a füzetükbe, ill.
 5. g Ok kutatás Jövőkép alkotás.

A Semmelweis Egyetem átfogó egyetemi informatikai stratégiájának első lépéseként az Oracle Collaboration Suite (OCS) csoportmunka támogató megoldását vezette be A szociális képesség, empátia, tolerancia fejlesztése a páros és csoportmunka kapcsán. interaktív tábla, laptop, internet Értékelés. Értékelő lapok begyűjtése. A tanulók, csoportok, az osztály értékelése, felmerülő kérdésekre válasz

Felvételi információk - kfg

A szakdolgozati tanulmány követelményei, értékelő lapjai és az e-portfólió értékelő lapja mes-terszintű tanár szakon / EKF TKTK Neveléstudományi Tanszék, Dr. Sallai Éva tanszékvezető; munkacsoportvezető: Dr. Vincze Beatri Értékelő lap 16. Önértékelés 17. Hogyan látják a csoporttársak a te munkádat? 18 I. függelék. Szakirodalom-jegyzék, a felhasznált nyomtatott és digitális anyagok, adatbázisok, linkek II. függelék. Jó példák, jó gyakorlatok I. A programfüzet alapadatai. A program megnevezése: Kölcsönhatások - kölcsönös hatások. Csoportmunka befejezése, csoportbeszámolók, viták szükséges tartalmuk rögzítése. Értékelés. A projekt termékének bemutatása alatt kitölthető értékelő lap, melyet a bemutató csoport tagjainak teljesítményéről töltenek ki a többi csoport résztvevői, ez lehet az alapja a produktum értékelésének és a. csoportmunka is. Javasolt időkeret: 3-5 online kontaktóra + 2-3 otthoni foglalkozás Javasolt hardverigény: PC, laptop, telefon, fülhallgató, (mikrofon) A projekt megvalósításához javasoljuk valamely virtuális osztálytermi megoldás használatát. Javasolt alkalmazások: Projektszakaszok Produktum (S=se-gédanyag

Bubi guppi figurák járművek, plüssök, játék-szettek

Csoportmunka. Keressük meg csoportmunkában azokat a lehetőségeket, amelyek az intézmény meglévő jó kondícióit, vagy éppenséggel a gyenge pontokat erősíthetik. Ügyeljünk arra, hogy az intézményen kívül keressük ezeket a mind ez idáig kihasználatlan erőforrásokat aktivizálás szóbeli felhívás kooperatív csoportmunka asztalonként 1-1 névtábla, rajta a csapat nevével 20' Laptop, Google Tourbuilder alkalmazás, interaktív tábla - drámapedagógia - pillanatkép értékelő lapok és a csoportfotó is elkészül. ellenőrzés és értékelés - - értékelőlapok, selfie-. osztálytermi gyakorlat során is alkalmazott egyéni, páros, illetve csoportmunka is.) Javasolt időkeret: 2 online kontaktóra + 8 otthoni foglalkozás Javasolt hardverek: PC, laptop, telefon, fülhallgató, (mikrofon) Alkalmazások: A projekt megvalósításához javasoljuk valamely virtuális osztálytermi megoldás használatát

Értékelő lap a csoportos iskolai gyakorlathoz1 (Minta, az értékelőlap kitöltése elektronikus felületen történik.) ADATLAP AZ ÉRTÉKELŐLAPHOZ Csoportos iskolai gyakorlat Félév: A hallgató neve: Szakok: NEPTUN kódja: Az intézmény neve, címe és elérhetőségei, ahol a hallgató a gyakorlatát töltötte Ha van értékelő lap, mellékelje.) Tapasztalatok, tanácsok Kérjük, itt ossza meg a megvalósítás tapasztalatait. Hányszor próbálták már? Pl.: projekthez, differenciált csoportmunka, önálló munka) Javasolt alkalmazásmód 1. A fentiek közül legalább kettőt mutasson be! Milyen pedagógiai helyzetben? Milyen lépésekben.

A csoportmunka hatása a személyiség fejlődésére..... 40 8. OSZTÁLYRANGSOR Tanári megfigyelő lap Egy másik oktatási teljesítményt értékelő nemzetközi szervezet, az International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) legújabb felmérése szerint a magyar. Csoportmunka - egy marad, a többi megy A jegyzetekkel ellátott szövegek P3 (Módszertani útmutató) II/h Két emelet boldogság A A tanulók megnézik Herskó János 1960-as filmjé-nek kezdőjelenetét. Megállapítják, hogy melyik társadalmi csoportot akarta támogatni a rend-szer (a munkásokat és az értelmiségieket). Látjá tanítók közös megbeszélése, közösen kialakított, alkalmazott egységes értékelési lap a tanórai munkára, házi feladatra vonatkozóan. Komoly segítséget jelentettek a napközis nevelők által tartott felzárkóztató foglalkozások, eredményességükhöz hozzájárult a szaktanárokkal tartott folyamatos kapcsolat, konzultáció A pedagógus értékelő lapot tölthet ki a minősítő bizottság elnökéről és a szakértőkről. A minősítő bizottság dönt, az értékelés eredményét ezt követő 5 napon belül (decemberi vizsga/védés esetén a minősítési eljárás évének utolsó munkanapjáig) elérhetővé teszik a pedagógus és a

Tudástár - Digitális Pedagógiai Módszertani Közpon

Értékelő lap. AZ ÉRTÉKELÉS. KRITÉRIUMAI Maximális pontszám Elért pontszám 1. A prezentáció szakmai színvonala 5 2. A kérdésekre adott válaszok szakmaisága 40 3. Összbenyomás (előadásmód, kommunikációs-készség, meggyőzőkészség, logikus gondolkodás) 5 Összpontszám 50 4. vizsgarés Csoportmunka : Feladatok: A tanárképzésben már jól bevált gyakorlat az államvizsgához kapcsolódó tanári kompetenciát értékelő portfólió készítése. Példák: a/ Petneki Katalin: Portfólió a nyelvtanárok tanárképzésében. Értékelő lap kitöltése. Felhasznált irodalom 16. melléklet: Programzáró lap - értékelő lap. SWakTUdoMánVi éS pedagógiai háTTéR Mindennapi életünkben megnőtt az információ társa - dalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés tenciák közül a csoportmunka és együttműködés, vala

Blog ⋆ Oldal 4 a 10-ből ⋆ oraterv

Értékelő lap Author: Kovács Szilvia Created Date: 6/2/2021 11:43:44 AM. - értékelő lapok - feldolgozandó anyagok . csoportmunka 3x4 fő 2x5 fő 1 fő laptop nyomtató géppapír V.4. 5x20 perc 11,20-13 A feladatlap összeállítása, sokszorosítása A sajtóműfajokkal kapcsolatos kutatómunka /riport, tudósítás, interjú/ Pecsétnyom Kerekasztal módszerrel (a lap csak egyszer menjen körbe) minden gyermek írjon a lapra egy dolgot, ha ő kapná, mit szeretne, mi legyen csomag tartalma. (Fontos a tartalma megfogalmazás, sőt, az ellenőrzéskor is így hangozzék el, így a vers címében a tartalma szó értelmezését külön magyarázat nélkül készítjük elő. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Ha csoportmunka, dolgozatírás vagy segítségnyújtás esetén nem lehet tartani a 1,5 métert, tedd fel a maszkot! Ha a tanári szobában, a szertárban vagy bármelyik irodában keresed fel tanárodat, maszkban lépj be! a tanuló nevére kiállított Értékelő lapot az iskolátok címére postázzuk majd, ezeket 2020. február 6-ig.

A képzési programban résztvevők munkájának értékelése a tanult kompetenciák mentén zajlik. Az értékelő megbeszélést követően a programmal kapcsolatos visszajelzésekre is sor kerül. Időtartama: 6 óra. Módszerek/munkaformák egységenként: Csoportmunka, értékelé Feladat (megnevezés) Mozaik első lépése Alternatív energiahordozók (12.3.) Idő (perc) 8 Lépés (szakasz) 5. A projekt logikai felépítése Csomópontok, magmodulok 0. Az éghajlatváltozási probléma megjelenése a projekt nyitása, csoportmunka szervezése 1

Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az értékelő elemzésig. Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés. A világ megismerésének igénye.; A3-as és A4-es üres lap, fehér vászon, lámpa, bábok, borítékok, digitális eszköz(tablet, laptop. Értékelő lap Típus. Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Csoporttípusok. A csoport fogalma. 10 B. A szociális csoportmunka modelljei. A csoportok típusai és azok jellemzői. 10. Értékelő lap kitöltése (igazgató, gazdasági főmunkatárs, minőségi csoportvezető) Értékelési összesítő lap kitöltése. Vezető záróbeszélgetés. Mérőeszközök, értékelő lapok. csoportmunka differenciált munkáltatás. tanári magyarázat. tanulói kiselőadás ANONIM KÉRDŐÍV. a résztvevői elégedettség felméréséhez. KIÉRTÉKELÉS. Képzés megnevezése, engedélyszáma: Kutya-fizioterapeuta képzés, E-001334/2015/B00 - csoportmunka - pármunka - egyéni és frontális munka - előadás - kiselőadás - gyűjtőmunka A tavaszi témahét értékelő összegzése. Iskolánkban a 2013. március 21. - március 27. közötti időszakban rendeztük meg a Fáy András és a reformkor elnevezésű témahetet, a 10. A osztályos tanulókra alapozva, ám a.

Református Tananyagtár Adventi társasjáték: A várva-várt

TANULÓI ÉRTÉKELŐ LAP. A három hét alatt sokat dolgoztál. Értékeld munkádat az alábbi kérdőív alapján. A megfelelő helyre tegyél X jelet! Érdekelt a téma, izgalmasnak találtam a foglakozásokat Szerintem a csoportmunka megfelelő a projektek, de nem az esettanulmányok esetében. Véleményem szerint ez felmenti a többieket a munka alól, és ami még fontosabb, eltékozolja az esettanulmány pedagógiájának erejét. Kifejlesztettem egy általános értékelő lapot, amely megpróbálja megerősíteni a jó szokásokat. Ezen a. A projekt az időseket és serdülőket arra ösztönzi, hogy csoportmunka keretében saját interaktív IKT játékot tervezzenek, amely egy helyi természetvédelmi területhez kapcsolódik. Az INVOLEN része egy széles körű iskolai kampány is, melynek keretében a résztvevő országok közötti verseny végén egy európai díj kerül. Forgó Sándor Az óravázlat elkészítése a tanítási óra tervezése A szaktanári tervező munka során az óravázlat-készítés, az óra tudatos átgondolására irányul. Az óravázlat tartalmát és formáját a tanár szakmai tájékozottsága, gyakorlottsága, biztonságérzete szabj kommunikálhatnak majd párjukkal. Le kell venniük a cipőjüket és a zoknijukat is. Kapnak egy lapot a kezükbe, amikor a társuk visszaérkezik, ezt kell neki átadniuk. Ez a lap tartalmazza a belépő számára az utasításokat. A lapon ez áll: A személy, akitől az imént ezt a papírt kapta, egy másik bolygóról érkezett idegen

Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis :: A keresett képzés leírás

A lap alján,a narancssárgafülekrekattintva válthata munkalapok között.A sárga Az értékelő órán a csoportok munkáját és a kirándulás tapasztalatait foglaltuk össze. HAT-16-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló programját (frontális és csoportmunka). A második órán IK 1 SZK 212_16 p o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Szabad Európa Rádió modul szerzője: Baracs Nóra. Csoportmunka. Beszámoló. Az elvégzett feladatok elemzése Az alább kidolgozott értékelő rendszer elsősorban fejlesztő, és nem minősítő jellegű célokat fogalmaz meg. - Adminisztrációs Munkát Értékelő Lap - Óralátogatási Lap - Tanulói Kérdőív - Önértékelő Lap - Értékelési Összesítő Lap

Református tananyagtár » Adventi társasjáték: A várva-várt

szka105_09 É N É S A V I L Á G Kirándul az osztály Tervezzük, szervezzük együtt az osztálykirándulásunkat! Készítette: hegymeginé Nyíry Enikő Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁ Minden projekt lezárásakor kitöltenek a gyerekek egy értékelő lapot, hogy mit tanultak a három hétben. És ezekből kiderül, korántsem csak ismereteket (persze azt is, nem is keveset), hanem önmagukról is megtanulnak dolgokat. Ügyes vagyok - ez volt az egyik válasz. Szeretek csoportban dolgozni - mondta egy elsős. Önbizalmuk.

Oktatási Hivata

A későbbi értékelők a gyakorlatok, feladatok menetében csak megfigyelő, de nem értékelő szerepet játszanak. A megfigyelési szerepet erősíti meg a regisztrációs lap vezetése illetve a megfigyelő által fontosnak minősített megnyilvánulások lejegyzése értékelő lapokat is. Ezzel kifejezhetik a tanórai érzéseiket, a feladattípusokról alkotott véleményüket, a csoportmunka Önszerveződő munkaforma 8. 9.. Látogatás egy lovardába - lovaglás Riport készítése egy lótartóval, gazdával Tanulmányi séta www.ugeto.lap.hu Sportújságokból cikkek gyűjtése.

6.1.3 Kooperatív módszerek, technikák, feladatleírások A ..

Értékelő lap kitöltése 1. Melyik mese tetszett a legjobban az órán elhangzottak közül? Miért? 2. Szerintetek mitől nevezhetjük csalimesének ezt a történetet? 3. Milyen csalafinta eseményekre emlékszel a meséből? 4. Melyik mesei fordulat tetszett a legjobban? Hát egyször egy alkalommal hazagyüttem. liszt, malo Ekkor kerül sor az elégedettségvizsgálat kérdőívének kitöltésére; a képzés értékelő megbeszélésére és összegzésére, továbbá a résztvevői visszajelzésekre. Időtartama: 10 óra. Módszerek/munkaformák egységenként: előadás, csoportmunka, megbeszélé Egyéni- páros- csoportmunka változatos alkalmazása, megfeleltetve a feltételeknek, a tanulócsoport összetételének, a pedagógusok személyiségének és a tárgyi feltételeknek. Megtörtént egy olyan értékelő lap szerkesztése is, mely jellemzően nem a kognitív fejlődést méri, hanem az attitűdök változását. Ez.

Problémamegoldó módszerek - Kaizen Pr

Ezt az értékelő lapot (a feladat értelmezése, a megadott szempontok maradéktalan teljesítése, az előadásmód - világosság, nyelvi helyesség, érthetőség - kreativitás) minden. Kooperatív csoportmunka E-napló, wifi router, tanári laptop, projektor Kooperatív doboz (csoport szabály, felelősök kártyái, számkártyák, egyéni értékelő kártyák, talentumok, több színű filc, stift ragasztó, dobókockák) tabletek 7 db tabletek előkészítése, Szerepeket minden héten cseréljük a csoporton belül Az. 2 11/4/2012 SZIMULÁCIÓ ALAPÚ TANULÁS DEFINÍCIÓJA Szimuláció alapú tanulás: egy stratégia - nem technika - amely a valós helyzeteket irányított tapasztalatok segítségével teljes mértékben interaktív módon tükrözi(Gaba,2004). Szimuláció alapú oktatás :eszköz- és módszer együttes, amely célja a csoportmunka. honlap sikertörténetek adatbázisából egy adott szakterülethez 3, különböző országokban megvalósított projektet. Próbáljon további információkat szerezni a projektről. Értékelje a projekteket azok relevenciája, megvalósíthatósága és fenntarthatósága szempontjából. Értékelő megállapításait indokolja

Árkádia - Történelem oktatási portá

Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő OKJ. Magas színvonalú, rugalmas időbeosztású online oktatás profi oktatóktól részletfizetési lehetőséggel! Folyamatos akciókkal, állandó kedvezményekkel (10-30%) várjuk leendő tanulóinkat A diákok a tanóra utolsó három percében értékelő lapot kapnak, amelynek segítségével mindenki (akár név nélkül) saját magát értékelheti: hogyan dolgozott az órán, mennyire, hogyan vett részt a vitában. A lapokat kifelé menet a tanári asztalra teszik a diákok, így A fenti táblázatot kivetítettem a végső értékelő órán. A blogokról egy részletes értékelést készítettem, a posztereké pedig egy összesítés, ami a korábbi értékelő lap -pal már elkészült. Az összesítve oszlopokban érdemjegyek vannak, a poszternél a jegy előtti számok a megvalósult szempontok számai Hat-19-03-0197 - Főoldal. Határtalanul! Erdélyi kiránduláson a Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Iskolánk idén ősszel először vett részt a Határtalanul programban, melynek keretein belül a történelmi magyar lakta erdélyi településeket, nevezetességeket ismerhettük meg A program megvalósításában a pályázat kiírója vállalja, hogy 8 kreditet érő, ingyenes, egynapos képzés során iskolánként 2 tanárral megismerteti a programot (teljes ellátással), A programról bővebben. program oktatócsomagját biztosítja minden képzésen részt vevő iskolának (),tagságot biztosít a résztvevő pedagógusoknak a United Way Önkéntes Tanári.

- interperszonális (csoportmunka esetén) - intraperszonális (versenyhelyzetben) - nyelvi - logikai - matematikai (rész-egész, analizáló - szintetizáló gondolkodás) Fejlesztendő képességterület: - szociális és emocionális (csoporton belüli együttműködés esetén, közösség Intézmény neve: Batthyány József Általános Iskola Összeállította: 2008. Tartalomjegyzék. 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. 1.1. Az intézmény bemutatása Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0032 Aka-Bakonysárkány-Vérteskethely KIKI Általános Iskola Bakonysárkány Moduláris program. Dugattyú szimulálás PROJEKTTERV ALAPADATOK A PROJEKT CÍME D IGITÁLIS NYOMOZÁS A MŰVÉSZET ÉS TUDOMÁNY VILÁGÁBAN ÖSSZEFOGLALÁS A projekt során a különböző korú tanulók, csoportokban, párokban és egyénileg dolgozva, a művészet és tudomány kiemelkedő alkotásait, képviselőinek életútjá