Home

Periklész demokrácia

Az athéni állam Periklész korában

  1. A különbségeket némiképp enyhítették Periklész intézkedései, a vagyonosokra többletkiadásokat rótt, a szegényeket pedig napidíjakkal támogatta. Ez a viszonylagos vagyoni egyensúly, és a politikai jogok egyenlősége tette lehetővé, hogy az athéni demokrácia 1-2 nemzedék idejére ténylegesen biztosítsa az athéni.
  2. Periklészi demokrácia és a peloponnészoszi háború. Periklészi demokrácia. A Kr. e. V. század közepe a demokrácia virágkora Athénban. A fénykor összekapcsolódik Periklész nevével, aki 15 éven át sztratégosz volt. Periklész korára a jogi egyenlőség a szabad polgárok számára már megvalósult. A következő lépés az volt, hogy a politikában, a közéletben való.
  3. dennapi élete az i. e. 5. századra, Periklész korára, például szolgált a Földközi-tenger egész medencéjében létrehozott görög városállamok, illetve rajtuk keresztül a Római Birodalom, sőt későbbi korok számára is.Ekkor élte virágkorát az i. e. 7. századtól, hosszú küzdelmek során kialakult görög demokrácia társadalmi rendszere
  4. A demokrácia fogalma A demokrácia szó az ógörög δημοκρατία (demokratia) szóból származik, jelentése a nép uralma. A szó töve a δημος (démosz) nép szó, a κρατειν (kratein) jelentése uralkodni, a ία (ia) pedig egy képző
  5. denki számára. A politikai életben sajátos szerepet játszó színházi látogatásért is bevetik a napidíjat. Az athéni demokrácia fénykora, Athén fénykora is.
  6. Egyes történészek szerint viszont Athénban csak formailag volt demokrácia. Valójában Periklész, a közismerten okos, jellemes és szelíd politikus, az állam első embere és a köréhez tartozó legérdemesebb tudósok és művelt barátai uralma volt. Hogy elképzeléseit elfogadtassa, beszédekben igyekezett közreadni elgondolásait
Történelem - 6

Periklészi demokrácia és a peloponnészoszi háború :: diaco

Mindennapi élet Athénban Periklész korában - Wikipédi

Az ókori Hellász kialakulása. A görög polisz és Spárta. Ebben a tanegységben megismerkedsz a demokrácia kialakulásával egy különleges poliszban. Megtanulod, mi a politika és a különböző kormányzati módszerek. A politikust külön foglalkozásnak gondoljuk, pedig az ókori görög állampolgár, a polisz tagja személyesen. A demokrácia fénykora: Ez Periklész korára esett, akit a Krisztus előtti 5. század végén, 444 és 429 közt tizenötször választottak sztratégosznak! Ekkor vezették be a napidíjat a bulés és az esküdtbíróságok tagjainak. Periklész idején virágzott Athén. Fellendült a kereskedelem, a fazekasság a művészetek. III Periklész, Tyre herceg . Periklész kora - Athé . 1. Az athéni demokrácia kialakulása: Az athéni hagyomány úgy tartja, hogy Thészeusz volt a városállam megalapítója. A régészeti leletekből pedig azt tudjuk, hogy valaha egy mükénéi típusú királyság központja volt, s a dór vándorlás forgatagában iónok telepedtek meg itt. 1 Az ókori demokrácia Periklész kori Athéni társadalom és politikai szerkezete: A Kr.e. V. század közepe a demokrácia virágkora Athénban (az ókori görög poliszban), s ennek vezető politikusa (Kleiszthenész unokaöccse): Periklész volt, Athén leghíresebb sztratégosza. 15 éven keresztü

Az athéni demokrácia története tortenelemcikkek

Periklész idejében ugyan demokrácia jött létre, valójában azonban az első polgár uralma. Utódai azonban, akik tekintély dolgában közelebb álltak egymáshoz, s arra törekedtek, hogy megszerezzék az első helyet, kezdték a tömeg kedvét keresni, s az államügyeket ennek a tetszése szerint intézték. (Thuküdidész: A. 429) gyakran nevezik Periklész korának. Az athéni demokrácia egyik úttörője, amit olyannyira támogatott, hogy kritikusai populistának nevezték. Támogatta az irodalmat és a művészeteket, aminek köszönhetően Athén az ókori Görögország kulturális és oktatási központjává vált Athén Periklész korában - A demokrácia virágkora Ekklészia (népgyűlés) népszuverenitás, törvényhozás bulé(500-ak tanácsa) - törvények előkészítése, végrehajtás héliaia. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora - középszintű tesztek megoldásai. 8. A világháborúk kora (1914-1945) - középszintű. Ebből a tanegységből meg fogod ismerni a 300 spártai valódi történetét, a perzsa háborúkat és az athéni demokrácia működésének alapjait. Megtudod, hogy a mai modern demokrácia nagyon sok szempontból hasonlít az athéni rendszerre, de alapvető különbségek is vannak

A demokrácia a társadalom jelentős számú, szavazati joggal rendelkező tagjainak hatalmából eredő politikai rendszer, egy közös területen, ahol hatalmi fékekkel és ellensúlyokkal biztosítják a társadalom jól szabályozott működését, mint például a közhatalom gyakorlóinak kizárólagos hatalomra törésének a megakadályozását, a társadalmi igazságosságot és a Periklész Periklész tekintélyének titka elismert erkölcsi és szellemi fölényében rejlett, továbbá abban, hogy a legteljesebb mértékben megvesztegethetetlennek bizonyult, s bár a tömeget szabadsága korlátozása nélkül kormányozta, nem a tömeg irányította őt, hanem inkább ő a tömeget. (Thuküdidész) A demokrácia. Konfliktushelyzet sokak szerint azért van, mert nincs demokrácia. Kompromisszum, konszenzus viszont azért jöhet létre, mert van demokrácia. Sajnos, a helyzetet valójában az jellemzi, hogy nem tudjuk megmondani, milyen demokráciát akarunk, s milyenben szeretnénk élni Periklész Kr. e.) - athéni államférfi, az athéni demokrácia egyik alapító atyja, ismert szónok, stratéga és katonai vezető.. Sok érdekes tény van Periklész életrajzában, amelyekről ebben a cikkben fogunk beszélni. Tehát, mielőtt Ön egy rövid életrajzot tartalmaz Periklészről

Periklész athéni államférfi volt. Vezetése alatt az athéni demokrácia és az athéni birodalom virágzott, Athén Görögország politikai és kulturális középpontjába került a görög-perzsa és peloponnészosz háború között Radikális demokrácia és állampolgársági törvény . Periklész által az athéni demokráciához tett hozzájárulások között szerepelt a bírák fizetése is. Ez volt az egyik oka annak, hogy Periklész alatt az athéniak úgy döntöttek, hogy korlátozzák a hivatal betöltésére jogosult embereket

Periklész görög államférfi volt, és Kr.e. 5. században több mint harminc évig kormányozta Görögországot. Periklésznek számos eredményt tulajdonítottak, többek között a Pantheon felépítését és a demokrácia megteremtését. Periklész kora . Sok történész Periklész korának nevezi a korszakot Periklész is szerezte meg a katonai archon vagy stratégos hivatalát, amelyet általában angolra fordítanak katonai tábornokként. A Pericles-ot 460-ban választották stratosnak, és a következő 29 évben maradt. Periklész, Cimon és a demokrácia . A 460-as években a Helots lázadt a spártaiak ellen, akik Athén segítségét kérik Periklész-kori Athén (tétel): Kr. 448-ban a ciprusi csata után kötött békével zárták le a görög-perzsa háborúkat. A perzsák lemondtak az égei-tengeri jelenlétről, a tengerszorosokról és az ión városokról, Athén pedig a további terjeszkedésről. A háborúk alatt folytatódott a demokrácia kiteljesedése Athénban - De amúgy maga az athéni ''demokrácia'' sem volt olyan hű de demokratikus. Még a fénykorában (Periklész idején) sem. Számoljunk utána (kis matekJ): a lakosság fele rabszolga, aki nem szólhat bele a politikába ugye. A maradék felének a fele (vagyis a lakosság Ľ-e) a nem rabszolga nők, akik szintén kizárva a. Támassza alá, illetve cáfolja meg Periklész két idézett állítását az ábra segítségével! (A cáfolatok során vegye figyelembe a demokrácia mai felfogását is!) (Elemenként 1 pont.) a) Minden (felnőtt, férfi) polgár részt vehetett a népgyűlésen. / A népgyűlés a legfontosabb politikai intézmény

Periklész idején épült pl. a mai napig a város jelképének számító híres Athéné-templom, a Parthenon. IV. A demokrácia értékelése és utóélete Az ókorban a legszélesebb néptömegeket az állam irányításába az athéni demokrácia vonta be: összehasonlítva az ókori keleti államok önkényes despotizmusával, ahol egy. A demokrácia fénykorát Periklész idejére tesszük (Kr.e. 444-429), aki folytatta meggyilkolt nagybátyja munkáját. Periklész biztosította a napidíj bevezetésével a legszegényebbek számára is az állami életben való gyakorlati részvételt. Az állam gazdasági fejlődésén nyugodott Athén jóléte: Athén szövetségeseinek. Periklész, a demokrácia nagy támogatója görög vezető és államférfi volt a Peloponnészosz háború alatt. Annyira fontos volt Athén számára, hogy az ő neve meghatározza a korszakot - a Perikánus ( Periklusz kora ), amikor Athén újjáépítette a Perzsiával (a görög-perzsa vagy perzsa háborúval) kapcsolatos háború. 18. Az athéni demokrácia fénykora Periklész-kori Athén (i.e. V.sz.) Tartalom A demokrácia működésének, belső ellentmondásainak vizsgálata. A gazdasági, társadalmi és politikai tényez..

Kr. e. 5. század közepe a demokrácia virágkora Athénban, s ennek vezető politikusa Periklész volt 15 éven át Periklész ebben a helyzetben szónoklatát nem az elesett hősök, hanem az élők dicséretével kezdi, és érvekkel támasztja alá azt az állítását, hogy az athéni demokrácia nem csupán kellemes életet biztosít polgárainak, hanem a spártaiaknál rátermettebb harcosokat is képes felnevelni Rex Warner: Periklész. Sokkal másabb így találkozni egy kiemelkedő történelmi személyiséggel, mint száraz iskolai tananyagként. Engem lenyűgözött, hogy milyen komplex gondolkodású ember volt Periklész és számos kortársa. Az élet minden területén - család, művészet, politika, hadászat - egyazon filozófia mentén. Az athéni demokrácia kialakulása, fénykora és bukása. 1. Az ókori athéni állam (Attika): földművesek jelentős részét az adósrabszolgaság fenyegette. 2. A demokrácia kialakulásának folyamata: - i. e. 621-ben DRAKÓN (sárkány) arkhón a démosz és az arisztokrácia ellentéteinek csillapítása érdekében írásba foglalta.

PPT - Az athéni demokrácia fénykora PowerPoint

a hadseregben megnövekedik a zsoldosok számma. a gyarmatvárosok leválnak. gyöngül a demokrácia, a polgárság elveszíti poliszpolgári öntudatát. habár nem vehettek részt sem a nők, sem a rabszolgák, sem a metoikoszok, mégis az athéni demokrácia vonta be az állam irányításába a legszélesebb réteget (kb. 10%. Az athéni demokrácia fénykorának nevezett periódusról, Periklész uralmáról pedig így vélekedik: mikor Periklész jutott a népvezérségre [] az államszervezet még demokratikusabb lett. Egyfelől az Aireoszpagoszt is megfosztotta még egytől-mástól, másfelől a várost teljes mértékben a tengeri hatalom felé.

Kidolgozott Tételek: Mutassa be a periklészi demokrácia

Periklész kora - Athé

Periklész idejében ugyan demokrácia jött létre, valójában azonban az első 37. tétel . 153 az atHéni demokrÁCia működése a kr. e. V. szÁzadban polgár uralma. Utódai azonban, akik tekintély dolgában közelebb álltak egymáshoz, 1. - Az athéni demokrácia / A demokrácia megteremtése Athénban; démosz; Drakón, Szolón, Peiszisztratosz, Kleiszthenész, phülé, Periklész, Periklész első. Területi alapú (teljes) demokrácia, mely virágkorát Kre V században élte Periklész alatt A demokratikus köztársaság lényege: a démoszból (a népből) választják a vezetőket meghatározott időre. a.) Népgyűlés (ekklészia): minden 20 év feletti athéni férfi állampolgár tagja volt A hatalom birtokosa, a törvényhozó.

A demokrácia kiteljesedését szolgálta, mert lehetővé tette, hogy a szegényebb polgárok is részt vehessenek a politikai életben 1) népgyűlés (eklésia): tagja minden 20 évnél idősebb athéni polgár, szabad felszólalás, Periklész javaslatára napidíj a megjelenőknek, javaslatok, egyszerű szótöbbség, száműzetésről. Kleiszthenész megteremtette a demokrácia intézményeit, de a rendszer csak kevesek egyenlőségét biztosította. Az athéni lakosság mindössze tíz százaléka kapott politikai jogot, a kilencven százalékot kitevő nők, betelepedő idegenek, valamint rabszolgák nem. Az athéni demokrácia fénykora - Periklész sztratégoszok választása (Periklész a legbefolyásosabb) ÉRTÉKELÉSE: rövid ideig, mindössze fél évszázadig létezik · A polgárjoggal rendelkezők számára az athéni demokrácia közvetlen demokrácia · Nem rendelkeztek polgárjoggal: a metoikoszok, a nők és a rabszolgák

A politikus, szónok és hadvezér Periklész (i.e. 495-429) neve összefonódik az ókori Athén aranykorával. A városállam legjelentősebb politikusaként, az athéni demokrácia egyik úttörőjeként tartják számon A Periklész görög eredetű férfinév, jelentése: nagyon híres. Gyakorisága. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között. Névnapok Periklész politikus, az athéni demokrácia egyik úttörője A demokrácia megengedte, hogy az is a város javát szolgálja, aki szegény és társadalom alsó rétegeibe tartozik. Athén Kleiszthenész idejében Athén Periklész idejé

Periklész pohara pihent a parkolóban - fotó InfoRádió / MTI 2014. július 30. 17:15 Periklésznek, az ókori athéni demokrácia nagy államférfijának tulajdonított ivóedényt találtak régészek Görögországban Definitions of Periklész, synonyms, antonyms, derivatives of Periklész, analogical dictionary of Periklész (Hungarian

Periklész temetési beszéde - Thukididész változat

Periklész nemcsak atlc műsorújság halottak ehorthy 5 pengő 1939 ltemetését, hanem a demokrácia dicséretét is megtartotta. Periklész, a demokrácia nagy támogatója, a peloponnészoszi háború idején görög vezető és államférfi vocv jelentése lt . Periklész - Wikipédia. Áttekinté A gyökeres demokrácia: Periklész tökéletesíti a művet: 80: A demokrácia intézményei: 80: Fizetett tisztségviselők: 85: A demokrácia korlátai: Emberhez méltó társadalom? 86: Nem szégyen az, ha valaki szegény: 89: A gyengébb nem: 90: Drámaíró mint hadvezér: 91: Periklész művészei: Mire jó a szövetségesek pénze? 93. Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században. 2016.09.20 15:15. Az athéni demokrácia működése Kr.docx (16101) Címkék:. érettségi témák_2017. Mindennapi élet Athénban Periklész korában - Wikipédi . Start studying Az athéni demokrácia működése. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other. Az i.e. V. sz. utolsó évtizedeiben Athén rövid ideig oligarchikus vezetés alatt áll, majd a következő század elején helyreáll a demokrácia. Ennek ellenére Athén már nem a régi. I.e. 429-ben Periklész, a demokrácia egyetlen igazi vezető egyénisége az Athénban dúló pestis áldozata lesz, a háboró elszabadul cserépszavazás, démosz, demokrácia, Periklész, Kr.e. V. század közepe, sorsolás, választás, napi díj, gyümölcs, szőlő, olajbogyó, baglyos pénz

Az athéni demokrácia kora Corvus-Kora Róbert legújabb

Ókori athéni demokrácia - Lighthous

14. rész. Az athéni demokrácia Periklész idején - YouTub

Ellenőrizze a (z) periklész fordításokat a (z) norvég bokmal nyelvre. Nézze meg a periklész mondatokban található fordítás példáit, hallgassa meg a kiejtést és tanulja meg a nyelvtant A demokrácia fénykorát Periklész idejére tesszük (Kr.e. 444-429). Periklész biztosította a napidíj bevezetésével a legszegényebbek számára is az állami életben való gyakorlati részvételt, mivel a politikában való részvétel a napidíj nélkül a megélhetést veszélyeztette Start studying ókori Kína - Periklész demokrácia. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools A demokrácia fénykorát Periklész idejére tesszük (Kr.e. 444-429), aki folytatta meggyilkolt nagybátyja munkáját. Periklész biztosította a . napidíj. bevezetésével a legszegényebbek számára is az állami életben való gyakorlati részvételt

A demokrácia a Ókori Görögország és megszilárdul Periklész századában. A demokrácia alapvető mechanizmusa az az eset, amikor a a népakaratot értelmezik , amelyek a demokratikus rendszer különböző típusai szerint különböznek, de a közös tényező az, hogy reprezentativitás a szavazás révén fenntartható az. igaz, mert az athéni demokrácia területi alapon szerveződött. 2.b - a kr. e. v. század közepén - a sztratégoszi címé (tisztségé) - Periklész - törvényhozás: ekklészia - végrehajtás: bulé - bíráskodás: héliaia - az ekklészia és az osztrakiszmosz tekinthető az athéni demokrácia alappilléreinek, mivel a. Q. Az athéni demokrácia a lakosság mekkora része számára garantált részvételt az állam irányításában? answer choices . 10-15%. 20-30%. 40-60%. 60-80%. 10-15% . Q. Periklész azért vált olyan népszerűvé, mert . answer choices . megemelte az athéni polgárok adóját

Athéni demokrácia Periklész alatt: az előnyök és hátrányo

• Periklész - 15 éven keresztül választották újra Athénban sztratégosznak, volt többször első sztratégosz is. Idejében virágzott az athéni demokrácia. A Peloponnészoszi háborúban halt meg, pestisben. • Szolón - Athén arkhónja, Kr.e. 594-ben a nevéhez fűződik a timokratikus alkotmány, a politika Q. Az athéni demokrácia a lakosság mekkora része számára garantált részvételt az állam irányításában? answer choices . 10-15%. 20-30%. 40-60%. 60-80%. Tags: Question 16 . SURVEY . 30 seconds . Q. Periklész azért vált olyan népszerűvé, mert . answer choices . megemelte az athéni polgárok adóját. csökkentette az athéni. -a demokrácia letéteményese-alkalmankénti ülésezés-a hanyatló korszakban, Periklész után fizetnek csak napidíjat a részvételért · 500-as tanács: a 10 phülét=kerületet 50-50 fő képviseli sorsolás útján-előkészíti a népgyűlés döntéseit, majd végrehajtja azokat (kvázi kormány)—állandóan ülésezi demokrácia - Arisztokratikus köztársaság és demokrácia. - Kleiszthenész és Periklész. Az athéni államszervezet és működése. A római civilizáció - Római városépítészet, amfiteátrumok, fürdők, vízvezetékek és utak. - A római jog néhány máig élő alapelve. - A birodalom kiterjedése és a provinciák.

Athéni demokrácia - Érettségi

⬇ Töltsön le Periklész stock képeket a legjobb stock fényképészet ügynökségnél elfogadható árak kiváló minőségű, prémium, jogdíjmentes stock fotók, képek és fényképek milliói 1. A rendszer A z (Aé ) Kr.e. V. században volt a fénykora Periklész kora (Aranykor) Közvetlen demokrácia (személyes részvétel) Példa nélküliség a korban (szélsőségnek számított •Szűkkörű volt a demokrácia, mert a lakosság többsége (90 %!) nem vehetett részt benne •A lakosság 10 %-a teljes jogú polgár csupán •Az athéni demokrácia virágkora Periklész kora: V. század közepe •A belpolitikai egyensúly megteremtése

A demokrácia első modellje, az antik görög demokrácia közvetlen demokrácia volt: ez azt jelentette, hogy a nép, azaz a szabad athéni polgárok közösen hoztak meg majdnem minden döntést. Ez azonban Periklész aranykora után (Kr.e. V. század) nagyon hamar felbomlott Periklész nevezetes epitaphiosz logosza a peloponnészoszi háború legelső évében elesett athéniak felett jóformán az egyetlen olyan korabeli szöveg, amely az antik demokrácia ideoló-giájának pozitív kifejtését nyújtja. (Egyrészt, ha más történelmi vagy irodalmi műveket vizsgá Periklész, bármilyen nagy is volt a befolyása, mégsem élt ezzel vissza. Minek tette volna, hiszen így is mindent keresztül tudott vinni, amit csak akart. Thuküdidész, a történetíró találóan írta, hogy Athénban csak névleg volt demokrácia, valójában az első ember uralma valósult meg. Az arisztokraták vezette demokrácia Mivel [Periklész] gazdag és előkelő családból származott, és igen befolyásos barátai voltak, tartózkodott a politikai élett ől, nehogy [] szám űzzék; inkább a katonai pályát választotta, s mint hadvezér ismételten kitüntette magát hozzáértésével és bátorságával A Periklész görög eredetű férfinév, jelentése: nagyon híres. Gyakorisága. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között. Névnapok. július 8. Híres Periklészek. Periklész politikus, az athéni demokrácia egyik úttörője. Jegyzetek

Az athéni demokrácia virágkora - YouTub

Érettségi#21: Az athéni demokrácia kialakulása, fénykora

Spártai demokrácia. A leggazdagabb arisztokrata család spártai segítséggel megbuktatta a zsarnoki rendszert. Kleiszthenész vezetésével újabb lépést tettek a demokrácia kiteljesítésére. Ő Kr. e. 508-ban szakított a származáson vagy a vagyoni helyzeten alapuló felosztással A spártai nevelés (Kr. e. VIII-IV. sz.) Szókratész az ésszerűség nevében több ízben. Az athéni demokrácia kialakulása - Feladatok. Forrás · Periklész, a demokrácia nagy támogatója, apillangóúszás peloponnészoszi hszigetvári takarék netbank áború idején görög vezető és államférfi volt . Annyira remeteszőlős fontos volt Athén számára, hogy neve meghatározza a Periclean-kort ( Periklész kora ), azt az időszakot, amikor Athén újjáépítette a.

Az athéni demokrácia - Történelem kidolgozott érettségi

Az athéni demokrácia teljes kifejeződését az ie 5. században nyerte el. Kr. E., A perzsa háborúk és a peloponnészoszi háború közötti időszakban . Ez volt egyúttal Athén legnagyobb tetőtéri fejlődése a Tetőtéri Liga révén, valamint az erre épülő gazdasági jólét és pompás kulturális fejlődés, amelynek leghatásosabb tanúbizonysága az Akropolisz épületei 1. Az ókori demokrácia (Száray I. 64, 66-67 , 77, 78, 81-82 ) Mutassa be az athéni állam m űködését Kleiszthenész idején! Milyen újításokat vezetett be Periklész? Ismertesse az ókori demokrácia korlátait! • A társadalom rétegz ődése, polgárjoggal rendelkez ők köre • Politikai intézmények és tisztsége Az athéni demokrácia kiépülésével egy időben érte el fénykorát I. Dareiosz alatt a Perzsa Birodalom. Legfejlettebb területe Iónia volt. Egy évre szóltak a megbízatások (sztratégoszé meghosszabbítható volt, pl. Periklész 15 évig). Napidíj bevezetése a népgyűlés részére a szegényeknek Athéni demokrácia - Lufi pukkasztó. démosz - A köznép neve az ókori görög városállamokban., népgyűlés - A legfontosabb törvényhozó testület Athénban., demokrácia - Kormányzati rendszer, politikai berendezkedés., türannisz - Zsarnokság, egyszemélyi diktatúra az ókori görögöknél, Kleiszthenész Kr.e. 508-ban - Az. Plutarkhosz: Periklész Az Agóra . 285 Athén lakossága 14% 41% 9% 36% Teljes jogú polgárok Családtagjaik Metoikoszok és családtagjaik Rabszolgák Az athéni demokrácia intézményei és működése . 286 6. FELADAT Ismertesse a honfoglaló magyar nép társadalmát és életformáját az alábbi szemponto

Az athéni demokrácia - arkadiafolyoirat

Ellenőrizze a (z) periklész fordításokat a (z) francia nyelvre. Nézze meg a periklész mondatokban található fordítás példáit, hallgassa meg a kiejtést és tanulja meg a nyelvtant Majd Periklész (Kleiszthenész unokaöccse) sztratégoszként a jogok szélesebb biztosítását akarta elérni. Az ismereteink szerint Periklész az athéni demokrácia egyik meghatározó úttörője volt. A korabeli demokrácia játékszabályai szerint ez a kísérlete neki is csak részben és ideig-óráig sikerült

Az athéni demokrácia – Történelem szóbeli érettségiVersengő drámák | Nemzeti Színház